lovelove.jpg

Feina recuperació estiu

http://whatsupii.wikispaces.com/Feina+recuperaci%C3%B3+estiu

Vocabulary


Around the bathroom

Around the kitchen

Around the bedroom

Vocabulary matching: Food/containers

Things you see in a city

Around the car/ parts of a car

Fruit 1

Things in and around a school


frase.png

Write a compositionVOcABULARy : 24/4/2016

crosswords. . OMER, Ishraat,LEIBA ,Lisa


http://a4esl.org/a/c3.html
http://www.nonstopenglish.com/allexercises/pre_intermediate-008.asp

Composition

Chaplin: the lio'ns cage

Simple past : I ate, I drank, I taught (column2)

Present perfect: I have eaten I have drunk, she has taught (column 3)

Read the theory and the examples and do the exercises

http://4a4b.wikispaces.com/3+Unit3+PresPerfectSimplePast
1)Exam Book Benjamin Button

2) Gandhi book


http://4a4b.wikispaces.com/2+Unit+2+Ghandi+Questions

ENTREGAR UNA LLISTA DE VOCABULARIi preguntes EN PAPER DESPRÉS DE CADA SESSIÓ!!!!!!!!!!!!!!

Thursday 8 oct 2015

Listening Comprehension

Listen Basic story+ activities

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=1&storyID=120

http://www.esl-lab.com/fun/funrd1.htm#pre

http://www.esl-lab.com/money/moneyrd1.htm

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=1&storyID=101

http://www.esl-lab.com/intro2/intro2.htm

http://www.esl-lab.com/selfintro/selfintrord1.htm

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=1&storyID=139

Exam


Homework Video Mind Your Language

https://www.youtube.com/watch?v=MApatYdSxO8&list=PLxRxwnkeaHZv5JEKUyrQFPQbVuGVvo6hh26/ 11/2011 English abroad Videohttps://www.englishclub.com/learning-english-video/index.htm

http://www.englishclub.com/download/video.htm

download film encounters with subtitlesThursday December 3th 2015

Wordorder exercises

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/word-order/exercises?03

http://esl.fis.edu/grammar/multi/order2.htm

http://www.eflnet.com/grammar/order.php

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/word-order/exercises?02

http://english-4u.de/word_order_ex2.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/word-order/exercises?03Thursday December 10th: Listen Basic story+ activities

http://a4esl.org/q/j/ck/wo-01.html
http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/grammar/interestsentences/adjectives/game.shtml

http://a4esl.org/q/j/dt/mc-misplaced.html

http://www.esl-lab.com/lost/lostrd1.htm#pre

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=1&storyID=245


Thursday December 17th

http://www.esolcourses.com/content/topics/how-to/christmas/how-to-host-a-christmas-dinner.html

http://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/london/green-london/upper-intermediate-listening-lesson.html


http://www.rong-chang.com/eslread/eslread/ss/s142.htm


Thursday January 14th 2016

Computer room
http://batxillerat2.wikispaces.com/0+Listening+1
http://batxillerat2.wikispaces.com/0+Listening+2

Reader: A foreigner in New York
Read the book and answer the questions
http://batxillerat2.wikispaces.com/4+unit+4+Reader+Foreigner+in+Newyork

Thursday January 21st

http://batxillerat2.wikispaces.com/0+Listening+4
http://batxillerat2.wikispaces.com/0+Listening+3

Thursday January 28th + February 4th

4)France: struggling to get by

Listen from minute number 1 and write down all the information you hear about the 4 protagonists. Before doing this, look up the vocabulary underneath and translate it on the photocopy

Poverty 4 persons.docx
Poverty 4 persons.docxshe lives on a tight budget
She couldn't make ends meet: no poder arribar a final de mes
She can only afford the bare necessities
She lives on a tight budget
to bargain:
a bargain
debts:
He lives solely on government aid
They live below the poverty line

He is elligible for government benefits:
He qualifies for government benefits
He is entitled to government benefits

They sit on the edge of poverty

Life in the suburbs/ in the outskirts of Paris is hard

cardboard
an uphill struggle
to keep morale up
the former manager/ my former job
She doesn't qualify for unemployment benefit.
He sneaks into the subway.
They lost their jobs or they were laid off

Describe the situation of the 4 protagonists accurately

http://www.france24.com/en/20131115-reporters-france-struggling-get-by-poverty-unemployment-unstable-contracts-homelessness/

February 11th

http://4a4b.wikispaces.com/0+Homework+trials+and+crime


March

Homework

http://www.esl-lounge.com/premium/samples/3r1-shrinking-lake-uk-sample.pdf
Spot the differenceNouvinguts
1)


2)

3)
)
4)


5)
Criteris d'avaluació

Al ser un grup adaptat la nota máxima serà de 6. Excepcionalement podrá pujar a 7.


CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA D’ANGLÈS
Es realitzarà una mitjana de la valoració de les proves que es realitzin a classe i dels deures
Els criteris d’avaluació que s’utilitzaran seran:
1. Actitud davant del treball:
· Constància en l’estudi i el treball
· Interès pels aspectes treballats
· Planificació de la feina (autonomia)
· Puntualitat en l’entrega d’exercicis, treballs i pràctiques en la data programada.
2. Actitud a la classe:
· Interès, participació i esforç.
· Afavorir l’ambient de treball i cooperació a classe.
· Respecte pels companys i professor
3. Coneixement dels conceptes treballats:
· Superació de les proves i exàmens.
. Realització dels exercicis.
· Memorització, quan calgui.
· Aplicació dels conceptes estudiats.
4. Workbook, temes treballats durant el trimestre:
· Compliment dels terminis acordats.
Presentació de tot el material treballat (apunts, exercicis de classe, deures, ...)
· Ordre en la presentació i polidesa en els treballs.
Baremació dels aspectes que es tenen en compte pel que fa a la nota de l’avaluació.,


Exàmen
  • 80% 2n Cicle de la nota del trimestre.
Treballs i exercicis

  • 10% 2n Cicle de la nota del trimestre.
Actitud
  • 10% de la nota del trimestre
* Recordem que per aprovar un examen s’ha treure com a mínim el 50% en cada part.
D’altra banda per poder aprovar es tindran en compte els següents criteris
► La nota mínima de cada exàmen ha de ser de 4 punts. Això vol dir, que no és suficient treballar bé a classe i tenir una bona actitud per poder aprovar.
►L’assistència a classe ha de ser major del 80% de les classes. En cas de no arribar a aquest nivell d’assistència en qualsevol dels trimestres, el trimestre estarà suspès i nomes es podrà recuperar als exàmens extraordinaris.
► Cada falta de disciplina restarà 0.5 punts de la nota corresponent a l’apartat d’actitud.
► Cada vegada que un alumne sigui expulsat de classe perdrà el 50% en l’apartat d’actitud.


► Si un alumne falta el dia que es realitzi un dels exàmens, el podrà recuperar només quan aporti el justificant de l’esmentada falta.
► En cas de que, per qualsevol motiu, no feu un examen, la nota serà de 0 punts.

http://diegodesiloe.com/WEB2/attachments/article/165/Repaso%20y%20Consolidaci%C3%B3n%20WHAT'S%20UP%202%20ESO%20-%20UNIT%206.pdf
http://www.pearsonlongman.com/ae/heythere/teacher-resources-02.asp
http://www.pearsonlongman.com/ae/heythere/video.asp